ردپای یاس این وب رو ساختم تا بهترین جملات و شعرهایی که خوندم رو اینجا بزارم مثل یه دفتر خاطرات Y.A.S.A.M.I.N http://booyeyass.mihanblog.com 2020-04-02T19:15:28+01:00 text/html 2016-01-26T17:03:21+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - بار دگر.. http://booyeyass.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hhf145.jpg" class="irc_mi" height="412" width="259" style="margin-top: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بار دگر شنید فریاد این سراب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این دل سپس چو برف،گشت ذره ذره آب</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بار دگر برفت..گرما از این وجود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اینگار در دلم..خورشید خفته بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">رد پای یاس==یاسمین</font></div> text/html 2016-01-26T16:58:52+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - بنواز روزگار.. http://booyeyass.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLiSNiLFVYzAs8ArcMs6fVadmRQ4C8jTTRBS2IcFOzd8HSIeLF" class="irc_mut" height="340" width="500" style="margin-top: 36px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="5">بنواز روزگار درد دل و راز نهان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;شعر پر درد ،براین مردم بی درد ،مخوان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;</font><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">رد پای یاس==یاسمین</font></div> text/html 2016-01-26T16:46:31+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - بعضی وقتا.. http://booyeyass.mihanblog.com/post/93 <div style="text-align: center;"><img src="http://3pide.ir/wp-content/uploads/2015/02/sad-girls-13.jpg" class="irc_mi" height="400" width="527" style="margin-top: 6px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بعضی وقتا که دلت میگیره..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمیخوای یکی رو داشته باشی ازت بپرسه..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چی شده؟؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمیخوای کسی بهت بگه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کی اذیتت کرده؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دلت نمیخواد کسی ازت سوال کنه..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دردت چیه؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط دلت میخواد یکی زل بزنه تو چشمات..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دردتو بفهمه و با همون چشما بگه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">غصه نخور ..من باهاتم.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-11-04T08:23:07+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - لذت دنیا http://booyeyass.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><img src="http://images.persianblog.ir/208608_AuXnPF5s.jpg" class="irc_mi" height="421" width="560" style="margin-top: 34px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">" لذت دنیا"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">داشتن کسی است که دوست داشتن را بلد است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به همین سادگی....!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">این روزها..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گفتن "دوستت دارم"آنقدر ساده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">که میشود آن را از هر رهگذری شنید!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اما فهمش..یکی از سخت ترین کارهای دنیاست..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">زیباست..برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا بفهمی و بفهمانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر دوره گردی "لیلی" نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وهر رهگذری "مجنون" ....!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا بفهمی و بفهمانی ..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اگر کسی آمد و هم نشینت شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">درچشمانش باید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"رد آسمان..رد خدا باشد"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وباید برایش از"من"گذشت تا به "ما" رسید...</font></div> text/html 2015-10-25T08:56:46+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - یاحسین(ع) http://booyeyass.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><img src="http://mahfeleomid.ir/wp-content/uploads/2014/10/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg" class="irc_mi" height="400" width="600" style="margin-top: 6px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برایتان اینگونه آرزو می کنم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">آن زمان که درمحشر ..خدا بگوید:</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">چه داشتی؟؟!!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansBold">"حسین"</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">سر بلند کند و بگوید:</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">حساب شد</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">مهمان من است.....!</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2015-10-25T08:16:43+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - یاد گرفتم.. http://booyeyass.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.photos.faryad.in/wp-content/uploads/20151001/90464734837138995884.jpg" class="irc_mi" height="332" width="500" style="margin-top: 40px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">یاد گرفتم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">این بار که دستانم یخ کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دستان کسی را نگیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"جیب هایم مطمعن ترند"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">این جمله را هرگز فراموش نکن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای "دوستت دارم" بعضی ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"مرسی" هم زیاد است.....!!!!!</font></div> text/html 2015-10-25T08:13:47+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - گاهی... http://booyeyass.mihanblog.com/post/89 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/sad_girl_Picture_%281%29.jpg" class="irc_mi" height="397" width="531" style="margin-top: 8px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی دلت رو به راه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"ولی سر به راهی"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">خودت را میزنی به "آن راه "و میروی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وهمه باور میکنند.....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"که رو به راهی"</font></div> text/html 2015-10-25T08:02:12+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - آری از پشت کوه آمده ام! http://booyeyass.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://picasia.ir/wp-content/uploads/picasia.ir-gorg.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="412" width="429"></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">استاد محمد بهمن بیگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">آری از پشت کوه آمده ام!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه میدانستم اینور کوه باید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای ثروت، حرام خورد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای عشق،خیانت دید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای خوب دیده شدن،دیگری را بد نشان داد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وبرای به عرش رسیدن،باید دیگری را به فرش کشاند!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وقتی هم باتمام سادگی دلیلش را میپرسم ..میگویند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"از پشت کوه آمده!....."</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ترجیح میدهم به پشت کوه بازگردم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">وتنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">از دست گرگ ها باشد...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا اینکه اینور کوه باشم و گرگ.....!!!!!</font></div> text/html 2015-10-19T10:08:53+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - سخنی زیبا از چارلی http://booyeyass.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/up/ahoooo/Pictures/ahoooo-1289.jpg" class="irc_mi" height="333" width="500" style="margin-top: 40px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">فرق بین "دوستت دارم" و"عاشقت هستم"؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقتی گلی را دوست دارید آن گل را می چینید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما وقتی شما عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری میکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"کسی که این متن را بفهمد زندگی رافهمیده است"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چارلی چاپلین</font></div> text/html 2015-10-19T09:57:07+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - مواظب باشیم غرق نشویم! http://booyeyass.mihanblog.com/post/86 <div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7261384622/rojpix_com_beautiful_black_images_15_.jpg" class="irc_mi" height="412" width="548" style="margin-top: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مهاتما گاندی:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">انسان که غرق شود قطعا میمیرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چه در دریا ...چه در رویا...چه در دروغ...چه درگناه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چه درخوشی...چه قدرت...چه در جهل و چه درانکار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مواظب باشیم غرق نشویم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"""انسان بودن خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد"""</font></div> text/html 2015-09-12T12:18:19+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - دلم فنجانی چای میخواهد و دوستی که ... http://booyeyass.mihanblog.com/post/85 <div style="text-align: center;"><img src="http://i44.tinypic.com/ftzd6r.jpg" class="irc_mi" height="393" width="590" style="margin-top: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلم نه "عشق" میخواهد...نه دروغ های قشنگ!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه ادعاهای بزرگ!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه بزرگ های پرادعا!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلم یک فنجان چای داغ میخواهد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">و یک "</font><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دوست</font><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">که بتوان بااو حرف زد و بعد پشیمان نشد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-09-12T12:11:27+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - his http://booyeyass.mihanblog.com/post/84 <div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7177442147/silence.jpg" class="irc_mi" height="319" width="500" style="margin-top: 37px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">از "ذهن" تا "دهن"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">فقط یک نقطه فاصله است!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا ذهنت را باز نکرده ای دهنت را باز نکن!</font></div> text/html 2015-09-12T11:49:13+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - بزرگ که باشی! http://booyeyass.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.asipress.ir/images/docs/000017/017992/images/Piano-Wallpaper-music-24173621-1280-800.jpg" class="irc_mi" height="233" width="400" style="margin-top: 80px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی دلت از سن و سالت میگیرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">میخواهی کودک باشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کودکی که به هر بهانه ای&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به آغوش غمخواری پناه میبرد و آسوده اشک میریزد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بزرگ که باشی ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"پرویز پرستویی"</font></div> text/html 2015-09-12T11:48:03+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - زندان http://booyeyass.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><img src="http://abasmanesh.com/fa/wp-content/uploads/2014/08/jpg4" class="irc_mi" height="393" width="501" style="margin-top: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">"زندان" حتما جایی میان میله ها نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی یک انسان می تواند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">زندانی افکار و عقاید خود باشد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">افکار و عقایدی که سخت اورا در بر گرفته واحاطه میکنند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی انسان ها زندانی افکار نادرست خود هستند.</font></div> text/html 2015-09-12T11:36:13+01:00 booyeyass.mihanblog.com - یاسمین - غنچه http://booyeyass.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/31650129130347493818.jpg" class="irc_mi" height="393" width="592" style="margin-top: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای عاشق شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به باران بهار و شقایق نیازی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به شب مهتابی و صدای موج نیازی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی درانتهای خستگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در لابه لای ناامیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در میان خارهای باغ کاکتوس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به غنچه ای میرسی که ماه را بر لبانت می نشاند.</font></div>